SOUTĚŽ

Zapojte se do soutěže!

Nenechte se spálit od sluníčka, ať nejste rudí jako raci!
Zaregistrujte se do soutěže o sluneční péči od Avène pro celou svou rodinu!
Vyhrajte také svou vydru Jindru!
Soutěž bude ukončena 30. 6. 2021, výherci budou poté kontaktováni e-mailem.

Registrace do soutěže již skončila. Výherce budeme brzy kontaktovat! Zůstaňte s námi a děkujeme vám za hru!

Podrobnosti o soutěži

JAK MŮŽETE VYHRÁT

Stáhněte si jakoukoliv verzi hry „Hrátky s Jindrou“, splňte všechny úkoly, vyluštěte tajenku a její znění společně s kontaktními údaji odešlete prostřednictvím formuláře výše.

Pokud bude znění tajenky správné a splníte podmínky, budete zařazeni do soutěže o uvedenou výhru.

O CO SE HRAJE?

O 50 balíčků obsahujících 10 produktů sluneční péče Avène pro celou rodinu. Součástí balíčku je také plyšová vydra Jindra z ekologického materiálu.

PRAVIDLA SOUTĚŽE „Hrátky s vydrou Jindrou“
ÚPLNÁ PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE

Tento dokument obsahuje úplná pravidla marketingové soutěže nazvané „Hrátky s vydrou Jindrou“ (CZ)/ „Radovánky s vydrou Lindou“ (SK)  (dále jen „Soutěž”).

1. POŘADATEL SOUTĚŽE
Pořadatelem Soutěže je obchodní společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o., se sídlem: Praha 9 – Prosek, Prosecká 851/64, PSČ 190 00, IČ: 276 02 389 (dále jen „Pořadatel“). Soutěž je pořádána na podporu prodeje zboží Pořadatele.

2. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE
Soutěž bude probíhat na území České republiky a Slovenské republiky v termínu od 03.05.2021 do 30.6. 2021 včetně (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím webové stránky Pořadatele www.zachranvydru.com.

3. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby starší 15-ti let (dále také „účastník“ nebo „soutěžící“) s doručovací adresou v České republice, nebo Slovenské republice, které splní dále uvedené podmínky. Účastníci Soutěže mladší 18-ti let se mohou této Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem jejich zákonného zástupce.

4. PRINCIP SOUTĚŽE
Soutěže se soutěžící zúčastní tak, že:
a) Stáhne hru (jakoukoliv verzi), splní všechny úkoly, nalezne indicie a vyluští závěrečnou tajenku
b) Před ukončením soutěže zadá tuto tajenku společně se svými kontaktními údaji do formuláře na webu https://zachranvydru.com/soutez/ a potvrdí.
c) Pokud bude znění tajenky správné, bude soutěžící zařazen do Soutěže o uvedenou výhru.

Odesláním formuláře s tajenkou soutěžící souhlasí s těmito pravidly Soutěže, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) Pořadateli svůj souhlas s pravidly Soutěže a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy dle čl. 8 těchto pravidel.
Do vyhodnocení Soutěže nebudou zařazeni účastníci, kteří se zapojili po datu ukončení Soutěže.

Každý soutěžící se může účastnit Soutěže pouze jednou. Účastník může získat pouze jednu výhru v Soutěži.

5. VÝHRY V SOUTĚŽI, VÝBĚR VÝHERCŮ
Pořadatel vkládá do Soutěže následující výhry:
50 balíčků obsahujících 10 produktů sluneční péče Avène pro celou rodinu a vydru Jindru z ekologického materiálu.

Všichni účastníci Soutěže, kteří splnili všechny podmínky účasti v Soutěži, budou zařazeni do Soutěže o výhry.
Do 7 pracovních dní od ukončení soutěže budou výherci Soutěže z účastníků vylosováni v kanceláři obchodní společnost PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o.

Vylosovaní soutěžící budou pořadatelem zkontaktováni do 7 pracovních dnů ode dne vylosování prostřednictvím poskytnutých kontaktů a vyzváni ke sdělení jejich doručovací adresy v rámci České republiky či Slovenské republiky.

V případě, že nebude možné vybraného soutěžícího kontaktovat, stejně jako i v případě, že vybraný soutěžící neodpoví na výzvu (zprávu) Pořadatele, vybranému soutěžícímu nárok na výhru v Soutěži nevznikne. Výhra, na kterou ztratil výherce nárok, nebude zařazena zpět do Soutěže.

Jména výherců budou po vyhodnocení zveřejněna na webu hry www.zachranvydru.com.

Výhra v Soutěži bude výhercům zaslána poštou, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání potvrzující zprávy o výhře Pořadatelem.

6. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO VÝHRY
Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

7. VYLOUČENÍ ZE SOUTĚŽE
Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu příbuzných v pokolení přímém, manžel/manželka nebo registrovaný partner, sourozenec. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly a souhlas se zpracováním osobních údajů, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům. Dále jsou ze Soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém Soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních příspěvků. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze Soutěže účastníka, jehož soutěžní příspěvek, je dle rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodný, zejména z důvodu neetičnosti, vulgárnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A OSOBNOSTNÍ PRÁVA
Účastník bere na vědomí, že na základě účasti v Soutěži je Pořadatel oprávněn zpracovávat jeho osobní údaje, tj. zejména jména, příjmení, doručovací adresy (dále jen „údaje“), a to i prostřednictvím zpracovatele, za účelem organizace Soutěže a zaslání výhry a dále pro účely ochrany oprávněných zájmů Pořadatele, a to po dobu 5 let ode dne uplynutí doby konání Soutěže. Poskytnutí osobních údajů je podmínkou účasti v Soutěži.

Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele a pověří-li zpracovatele, jeho zaměstnanci. Pořadatel jako správce může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Nebudou žádní jiní příjemci údajů účastníka s výjimkou smluvních partnerů Pořadatele, kteří se podílejí na doručování výher v Soutěži. Osobní údaje nebudou předávány do zahraničí, neudělil-li k tomu účastník souhlas.

Účastník dále může Pořadateli udělit souhlas za účelem:

a) zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků (email) dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změnách některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas za účely uvedenými pod a) může účastník udělit na webových stránkách www.eau-thermale-avene.cz v rámci vyplnění formuláře pro zasílání informací o novinkách za podmínek zde uvedených.

Soutěžící bere na vědomí, že má právo:

(i) požadovat od Pořadatele přístup k osobním údajům, které se ho týkají,

Soutěžící má právo získat od Pořadatele potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány a získat přístup k těmto údajům. Pořadatel je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost účastníka je Pořadatel oprávněn požadovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů.

(ii) na opravu nepřesných údajů, jakož i s přihlédnutím k účelu zpracování doplnění neúplných osobních údajů

(iii) na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), popřípadě omezení zpracování za stanovených podmínek, zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracováno, anebo odvolá-li účastník souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

(iv) na přenositelnost údajů Účastník má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, které poskytl správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu tohoto práva může účastník žádat, aby osobní údaje byly předány přímo Pořadatelem jinému správci, je-li to technicky proveditelné.

(v) vznést námitku proti zpracování pro účely marketingu; Pokud účastník vznese námitku proti zpracování pro účely marketingu, ukončí Pořadatel zpracování osobních údajů účastníka pro tento účel.

(vi) podat stížnost u dozorového úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů (zejména má-li účastník pochybnosti o dodržování práv Pořadatelem, jakožto správcem osobních údajů),

(vii) další práva plynoucí z právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů.

Pořadatel se zavazuje k zavedení všech vhodných technických a organizačních opatření za účelem ochrany osobních údajů účastníka.

Účastník Soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel Soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně podobiznu, jméno a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto Soutěží a jím poskytovaných služeb, a to po dobu 5 let od ukončení Soutěže.

9. DALŠÍ USTANOVENÍ
Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů Soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na webových stránkách Pořadatele www.zachranvydru.com nebo www.eau-thermale-avene.cz.

Vymáhání účasti v Soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům Soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli Soutěže.

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

V případě rozporu mezi pravidly Soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel Soutěže platí znění těchto úplných pravidel Soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly Soutěže.

Praha, 03.05.2021

PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE TCHEQUIE, s.r.o.

Nenašli jste to, co jste hledali?

Kontaktuje nás se svými dotazy!

  Vlastníkem této hry je Eau Thermale Avène.

  Koncept a hra jsou navrženy společností MindMaze Prague
  ve spolupráci s Your Wave s.r.o. Ilustrace od @aliz_arteta.

  We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.
  Product added!
  The product is already in the wishlist!